CSELEKVÉSKÖZPONTÚ -ONTOLOGICAL- COACHING®

 

Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport - Innováció és Stílus

Magyar Coachszövetség KA - International Association of Coaching and Mediation European Chapter

többszörösen akkreditált képzései

multinacionális környezetben bizonyított coach-trénerekkel

A múlt elmúlt, a jövő még nincsen - azt kell megtervezni ma!

 

 

 

 

Partnerei vagyunk az amerikai Akkreditált Coachok Szövetségének

Tagjai vagyunk az International Association of Coachingnak

Tagsági szám: 113376


 

Dr. Kollár Coaching

csapatépítő tréningek

személyiségfejlesztő kurzusok

egyszemélyes, face to face coaching

Life és Business Coach szakképzés

 

 

 

 

Gondolkodj másként!

 

 

 

 

Tanfolyamok

párkapcsolati és válási szakirány

 gazdasági szakirány: szervezeti és szervezetközi mediátor

 

 

 

 

új csoport indul

nyári szuperintenzív csoport: 2011. aUGusztus 8-13-ig 6 nap

őszi csoport: 2011. szeptember 24-től

párkapcsolati és válási szakirány

 gazdasági szakirány: szervezeti és szervezetközi mediátor

 

Államilag elismert, regisztrált és többszörösen akkreditált

(FAT, PAT, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

mediátor képzés 

 

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, akiket érdekel a magánéleti és a szervezetekben jelentkező konfliktusok professzionális megoldási módja, a mediáció.

Pedagógusoknak, pszichológusoknak, családsegítőknek, felső- és középvezetőknek, jogászoknak, közgazdászoknak, projektmenedzsereknek...

Mindazoknak, akik a munkájuk során hasznosítani kívánják mint vitarendezési eljárást és azoknak is, akik új szakmát szeretnénk választani, azaz a mediációt hivatásszerűen akarják művelni.

Mindenekelőtt az IRM Közvetítői Névjegyzékébe felvett, illetve ide jelentkezni szándékozó közvetítőknek (akkreditált igazságügyi mediátoroknak).

 

A 60 órás képzésünk mindenben megfelel a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyam.

Továbbképzési pontérték: 10 kredit

  


Szakirányok

 • PÁRKAPcSOLAtI  ÉS vÁLÁSI MEDIÁtOR KÉPZés (6. napon speciális gyakorlatok)

 • Iskolai mediátor képzés: Kamasz-szülő, tanár szülő mediátor képzés (speciális gyakorlatok)

 • Büntetőügyi mediátor képzés (5. napon speciális elméleti képzés 6. napon speciális gyakorlatok)

 • Gazdasági mediátor képzés (5. napon speciális elméleti képzés 6. napon speciális gyakorlatok)->

 • MESTERMEDIÁTOR ÉS A COACH képzés keretében 120 ÓRÁS továbbKÉPZÉS

Kötelező továbbképzés ITT

Szupervízió és konferencia ITT


Mit kínálunk?
 • A Magyar Coachszövetség KA által is ellenjegyzett magyar és angol nyelvű bizonyítványt
 • Piacképes képzéseket, a munkaerőpiacon pénzre váltható ismereteket, képességeket, kompetenciákat
 • Olyan tudást, kézzelfogható módszertant, ami a magánpraxisunkban bevált és azóta is sikeresen alkalmazzuk
 • Egyetemi tanárok, valamint sokéves tapasztalattal rendelkező, minősített coachok egyedülálló, hatékony
  tanítási módszereit
 • Online is letölthető tananyagokat (előadások diái, órai gyakorlatok, feladatok naprakészen)
 • A tanulás során egyéni haladást segítő mentori tevékenységet, folyamatos, személyre szabott támogatást
 • A Magyar Coachszövetség szakmai és hallgatói szövetségét

Kik tanítanak?

Az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert vezető oktatónk: dr. Kollár József phd, egyetemi oktató, senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner, mester coach, akkreditált igazságügyi mediátor és Dr. Kollárné Déri Kriszti (senior fokozatra jelölt)

 

Szakmai vezetőnk

Dr. Kollár József phd.

a Wikipédián -> és a  HR Portálon ->

 

További tanáraink, trénereink: 

dr. Tudor Tatu ügyvéd-mediátor, a Bankügyi Mediációs Szövetség elnöke

(gazdasági szakirány)

dr. Laurentiu Seffer BMSZ elnökségi tagja gazdasági mediátor, bejegyzett, akkreditált igazságügyi mediátor

(gazdasági szakirány)

dr. Kollárné Déri Kriszti mérnök-szakközgazdász, a Magyar Coachszövetség KA Kuratóriumának elnöke, bejegyzett igazságügyi mediátor, life és business Coach

(gazdasági szakirány, párkapcsolati és válási, iskolai mediáció)

Fazekas Márta pedagógus, akkreditált igazságügyi mediátor, mediátor-kiképző tréner (gazdasági szakirány, párkapcsolati és válási, iskolai mediáció)

dr. Bányai Ferenc phd jogász, filozófus (ELTE), akkreditált igazságügyi mediátor

 (gazdasági szakirány, párkapcsolati és válási, iskolai mediáció)


Mi az a mediáció?

Az úgynevezett ontológia-alapú mediáció során először feltárjuk a hozzánk fordulok elbeszélései alapján a történeteik mögött meghúzódó – a békés megegyezés gátjaként működő – automatizmusokat, majd pedig olyan közös világokat hozunk létre, amelyek megalkotásáért a teremtők, vagyis a kliensek a felelősek.

Nem az általuk elmondott történetek igazságtartalma érdekel bennünket, hanem a konfliktushelyzetet előidéző és fenntartó rejtett fogalmi struktúrák, azaz ontológiák. Ezek a vélt vagy valódi sérelmeket felnagyító világok a felek szembenállásából nyerik legitimitásukat. Kreatív lerombolásuk során a hozzánk fordulók megtapasztalják, nem szükségszerű, hogy a konfliktusok alapjai fennmaradjanak.

Az egymással szemben álló személyek a mediáció során az átláthatatlan (ú.n. erős ontológiára épülő) konfliktusterekből olyan átlátható (gyenge ontológián alapuló) megoldási tereket (programokat, belakásra váró új életstratégiákat) hoznak létre, melyekben a problémák jól megragadhatókká és kezelhetőkké válnak. A közösen felépített, új életek már nem támogatják a bosszú, a sértettség, a kétségbeesés, a moralizálás, a vádaskodás, a düh stb. beszédmódját és cselekvésrendszerét.

A mediáció során a konfliktusgeneráló ontológiákat tehát leromboljuk, és olyan – a jövőbeli együttműködéseknek teret adó –, narratívák alapjául szolgáló világokat építünk (ez az ú.n. kreatív destrukció), amelyek beépített heurisztikáik (ökölszabályok) révén meghatározzák és hosszútávon is biztosítják a békés megegyezést, valamint a tartós együttműködést.

 

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók bejegyezhetik magukat hivatásos egyezségközvetítőnek és bátran kezdhetnek egy piacképes magánpraxis elindításába.


Fő tématerületek a kurzuson

Az elméleti képzés (60 óra) tartalmazza:

a) konfliktuselméleti alapismeretek és készségek,

b) tárgyalási alapismeretek és készségek,

c) közvetítői technikai, módszertani ismeretek és készségek,

d) folyamatvezetési, dinamikai ismeretek és készségek,

e) kérdezéstechnikai ismeretek és készségek,

f) különféle konfliktus-szintekhez illeszkedő közvetítői technikai ismeretek és készségek,

g) problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői technikai ismeretek és készségek,

h) pszichológiai ismeretek és készségek, valamint

i) a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek.

és ezen felül az ontológiai alapú mediáció ismeretanyagát is. Emellett gyakorlatot is tartunk (esetmegbeszélő csoportgyakorlat).

 

Az előadások és a gyakorlatok diáinak jelszavát a beiratkozott hallgatóknak adjuk ki.

 

Az egyes mediációs szakirányokhoz speciális tréningnapok és gyakorlatok tartoznak.

 

Általános alapképzés tartalma

a szervezeti és szervezetközi mediáció speciális tárgyakkal egészül ki:

 • Szervezeti alapmodellek és használatuk a mediáció során

 • Szervezeti kommunikáció felmérése, felismerése és alakítása

 • Szervezetek közti mediáció specialitásai

Algoritmusok a mediációban

I.             nap: Bevezető előadások és gyakorlatok

 

II.            nap:  Mit kezdjünk a válsággal?

Hogyan fogjunk a válságkezeléshez? Alapozó dia

 

Ontológiai alapú mediáció

·          Tarantino-módszer a válságkezelésben  

·          Ontológia feltárása

·          Kreatív destrukció    

·          Heurisztikák alkalmazása

·          Mediáció lépései I. (törvénytől a feladatokig)

·          Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés I.

           Thomas-Killmann teszt, Piroska története, Ösztönös

           mediáció

 

III.          nap: Indul a válságkezelés, feltárjuk a krízisben lévők világát, hogy   

                      kiválaszthassuk a legmegfelelőbb módszert a megoldásához

 

Metaforák

·          Metaforák használata az ontológiai alapú mediációban

·          Bullshit szerepe a válsághelyzetben  

·          Mediáció lépései II. (kérdezés művészete)  

·          Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés II.  

           "Hallgass és mediálj (Ki megy a hétvégén   

            Londonba? gyakorlat), Mediációs esetek közös feldolgozása

            a tanult eszközök alkalmazásával, negatív teológia,  

            múzeum-modszer, Panda-stratégia

 

IV.         nap: Kivezetés a válságból: válságkezelő stratégiák és jövőképek

 

Jövőképek, szcenáriók készítése

·          Szemetesláda-modell  

·          Statikus, dinamikus idő problémája

·          Jövőképek, szcenáriók készítése 

·          Holonikus szisztémák mint az ontológiai mediácó rendszerszemléleti

           alapmodellje  

           Idő két megjelenítése csoportgyakorlat

·          Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés III.

            "Bomba és menedék" gyakorlat, építőkockás 

            gyakorlat, páros mediációs gyakorlat

 

V.          nap: Hogyan uralja a mediátor a helyzetet?

 

Grice-maximák

·          Grice-maximák megtartása és kreatív megsértése

·          Fogolydilemma

·          Laterális gondolkodás szerepe  

·          Erőszakmentes kommunikáció

·          Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelése  

           "Kit vinnék a bunkerbe?" Érvelés és vitakultúra           

            gyakorlat,  páros mediációs gyakorlatok

VI.          nap: Gyakorlatok

 

Közös gyakorlatok

·          Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés

               Páros mediációs gyakorlatok

·          Mediációs gyakorlatok kamerával, közös értékelés

                                                          Páros mediációs gyakorlatok


Indulási időpontok

60 órás képzés

nyári szuperintenzív csoport: 2011. auGusztus 8-13-ig 6 egymást követő nap

3. őszi csoport: 2011. szeptember 24-től

                                          

Képzési napok

1. nyári intenzív képzés: 2011. július 16-tól 6 szombati nap

2. nyári szuperintenzív csoport: 2011. auGusztus 8-13-ig 6 egymást követő nap

3. őszi csoport: 2011. szeptember 24-től

 

kezdés: 2011.09.24-én

szeptember 24.

október 1., 8., 15.

november 5., 12.

vizsga: 19.

őszi csoport: 2011. szeptember 24-től

 

kezdés: 2011.09.24-én

szeptember 24.

október 1., 8., 15.

november 5., 12.

vizsga: 19.

120 órás, akkreditált, államilag elismert képzés

pedagógusok számára továbbképzési pontértéket is biztosít

60 óra elméleti alapképzés (rendelet által előírt)+ 60 óra szakirányú ismeretek a gyakorlatban

 

őszi csoport: 2011. szeptember 24-től

 

kezdés: 2011.09.24-én

szeptember 24.

október 1., 8., 15.

november 5., 12., 19.

december 3., 10., 17.

2012. január 7., 14.

vizsga: 2012. január 21-én.

 

Vizsga

délelőtt (10-12) elméleti kérdések (feleletválasztó teszt, 5 kérdés 60 perc) és esszé (60 perc)

délután (13-15) szóbeli vizsga

 

Célunk nem a vizsgáztatás, hanem az, hogy a vizsgáig mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Ön a legtöbbet tanulja meg tőlünk arról, ami érdekli, azaz a mediációról. Feladatunk kiválóan felkészült  mediátorok képzése. Ez a közös ügyünk.

 


A tanfolyam ára kedvezmény

Tanfolyam díja:

 • Iskolai mediációs képzés:                    100.000 Ft (2 részletben fizethető)

 • Párkapcsolati-válási mediátor képzés:  100.000 Ft (2 részletben fizethető)

 • Gazdasági mediációs* képzés:              100.000 Ft (2 részletben fizethető)

 • Mester mediátor képzés:                      220.000 Ft (részletfizetéssel, a 60 órás alapképzés árát  beszámítjuk)

A Párkapcsolati és válási, valamint az iskolai mediátor képzés díja: 1666 Ft/ óra, azaz 50 000 Ft/blokk (1 blokk 30 óra)

 

A képzési díjból kedvezményt biztosítunk az alábbi csoportoknak:

a szociális területen továbbképzésre kötelezetteknek (S-05-003/2008 és S-05-004/2006, 2x25 kreditpont): 1500 Ft/óra, azaz 45 000 Ft/blokk

az egészségügyben (pszichológusok, orvosok) továbbképzésre kötelezetteknek (SE-TK/2009.II/00242, 50 kreditpont): 1500 Ft/óra, azaz 45 000 Ft/blokk

továbbképzésre kötelezett pedagógusoknak (OM/1223/3/2001): 1500 Ft/óra, azaz 45 000 Ft/blokk

az IRM Közvetítői Névjegyzékén szereplő, de képzettséggel még nem rendelkező mediátoroknak: 1666 Ft/óra, azaz 50 000 Ft/blokk

Intézményi befizetés esetén bármely szakmában 2400 Ft/ óra, azaz 72 000 Ft/blokk.
További kedvezmény egyedi elbírálás alapján, 20%-ig lehetséges.


A tanfolyam helye

1075 Budapest, Dohány u. 73-75., 17-es kapukód

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Blaha Lujza tértől 3 percre)

Jó parkolási lehetőség.


A tanfolyamon kiadott tanúsítvány

A 60 órás képzésünk mindenben megfelel a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásainak, azaz az IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt alapképzést biztosít, ezen túlmenően egy szélesebb szakmai közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt technikákat oktató, fejlesztő tanfolyam.

 

A tanfolyam elvégzése után a hallgatók bejegyezhetik magukat hivatásos egyezségközvetítőnek és bátran kezdhetnek egy piacképes magánpraxis elindításába.

 

Továbbképzési pontérték: 10 kredit

A Magyar Coachszövetség KA által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.

Tanúsítványok mintái ITT


Ajánlásaink

"A képzésük programját áttanulmányoztam, hasznosságáról és tartalmi relevanciájáról meg vagyok győződve."

Dr. Hoffmann Orsolya
Kodolányi János Főiskola intézetigazgató, főiskolai tanár

 

"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben... biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 több ajánlás és referencia


Egyéb tanfolyamaink

LIFE -ontological- COACH képzés

BUSINESS -ontological- COACH képzés

INTERIM MENEDZSER képzés

MESTER COACH, tréner-szupervízor képzés

MEDIÁTOR képzés

MESTER MEDIÁTOR képzés, vagy továbbképzés a Life és a Business -ontological- Coach képzés keretében (LC1., vagy BC2. modul)

POLITIKUSI COACHING

MENEDZSER SELFSERVICE S E T egyéni és csoportos tréningek vezetőknek

Mediátor és Coach konferencia és szupervízió


Fontos jogszabályok a mediációról

a közvetítői tevékenységről

2002. évi LV. törvény

a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

2006. évi CXXIII. törvény

a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet


  

 

vissza a lap tetejére

 

  TANÁCSADÁS, TERÁPIA

  Telefon: 06-30-33-11878
  E-mail:   

 

  Web:

  https://szervezetepites.hu

 

  MEDIÁCIÓ
  Telefon: 06-30-33-11878
  E-mail:   

 
  Web:

  http://mediacio.szervezetepites.hu

LIFE COACH SZAKKÉPZÉS, TRÉNINGEK

Telefon: 06-30-33-11878
E-mail:  
 

Web:

http://coachkepzes.szervezetepites.hu

 

SZEMÉLYES COACHING

Telefon: 06-30-33-11878
E-mail:   

Web:

https://szervezetepites.hu

 
 

Kulcsszavak:

coach, coachee, coachképzés, coach képzés, coaching,  tanfolyam, szakképzés, posztgraduális  képzés, tréning,  felnőttképzés, ontological  coaching, ontológiai  coaching,

life coaching, bussines coaching, mediáció, mediátor, mediátor képzés, büntetőügyi mediáció, családi mediáció, tréner képzés, mentális wellness, tanácsadás, szupervízió.

 

Legutolsó frissítés

2011.07.30.

 

vissza a főlapra